Тусгай хамгаалалттай газар, газар ашиглах зөвшөөрөл

Байгалийн ургамал ойн дагалт баялаг, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргах зөвшөөрөл

Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх

Байгаль орчинд нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ

Ан агнах тусгай зөвшөөрөл