1. Тэтгэврийн зөрүү их байна. Энэ зөрүүг арилгаж болох уу?

2. Техник мэргэжлийн сургуульд суралцсан хугацаа нь тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох хугацаанд орж тооцогдох уу?

3. Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгосон хүн өндөр насны тэтгэвэр авах эрх нь үүсч, тэтгэвэр тогтоолгох бол ямар хөнгөлөлт эдлэх вэ?

4. Газрын дор болон хөдөлмөрийн халуун, хортой, хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаад 1990 оноос өмнө тэтгэвэрт гарсан ахмадууд харьцангуй бага тэтгэвэр авдаг. Үүнд тайлбар өгнө үү?

5. Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр эрт тэтгэвэрт гарсан учраас өндөр насны тэтгэвэр харьцангуй доогуур тогтоогдож байна. Энэхүү тэтгэврийг нэмэгдүүлэх боломжтой юу?

6. Тэтгэвэр тогтоолгосноос хойш ажил хөдөлмөр эрхэлж байсан тохиолдолд тэтгэвэр нэмэгдэх үү?

7. Хөдөлмөрийн хүнд, хортой нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлтэй байна. Үүнийг хэрхэн зохицуулдаг вэ?

8. Тэтгэврийн доод хэмжээ хэд вэ?

9. Өндөр насны тэтгэврийг өвлүүлэх, буцаан олгох, гэхдээ зөвхөн эхнэр нөхөрт шилжүүлэх ба тухайн хүн хүсвэл өөрийн асрамжлагч хүссэн хүнд нь өгч болох уу?

10. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажилгүй хүн бүр авах уу?

11. Хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээх төлбөрийг ямар тохиолдолд хаанаас авах вэ?

12. Өндөр насны тэтгэврийг ямар аргачлалаар бодож тогтоодог вэ?