Үндсэн цалин

Нэмэгдэл

Нэмэгдэл хөлс

Шагнал, урамшуулал

Ердийн ажлын цаг

Богинсгосон ажлын цаг

Бүтэн бус ажлын цаг

Уртасгасан ажлын цаг