ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Явуулын нэг цонхны үйлчилгээний машинаар хөдөөгийн багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэж эхэллээ
Явуулын нэг цонхны үйлчилгээний машинаар хөдөөгийн багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэж эхэллээ

 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээний машинаар  хөдөөгийн багийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэж буй нь

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ