ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Монголын гадаад сурталчилгааны уриа үг
Монголын гадаад сурталчилгааны уриа үг

.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ