ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хахнхя болон харьяа агентлагуудын албан хаагчид монгол төрд хоёргүй сэтгэлээр ажиллахаа батлан, тангараглав
Хахнхя болон харьяа агентлагуудын албан хаагчид монгол төрд хоёргүй сэтгэлээр ажиллахаа батлан, тангараглав

.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ