ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн цахим картаар хангалаа.
Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн цахим картаар хангалаа.

                  Батлан хамгаалах, хууль сахиулах алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт үйлчлүүлэх эрүүл мэндийн цахим картаар Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн алба хаагчдыг хангалаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ