ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ”-гээр хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлсэн байгууллагаар шалгарчээ
“Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ”-гээр хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлсэн байгууллагаар шалгарчээ

ШШГЕГ-ын харьяа  Дархан-Уул аймаг дахь Хорих 435 дугаар анги нь Төрийн өмчийн хороотой байгуулсан “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх  гэрээ”-гээр хүлээсэн үүргээ 2014 онд “Бүрэн хангалттай” биелүүлсэн тул тус ангийг өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар  шагнажээ.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ