ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулна.
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулна.

                 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн нь 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 09:00 цагаас “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР”-ийг зохион байгуулна. Нээлттэй хаалганы өдрөөр иргэдэд дараах үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд: 

- Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх
- Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
- Гэмтлийн зэрэг тогтоолгох болон бусад шинжилгээг хийлгэхэд ямар бичиг баримт бүрдүүлэх талаар зөвлөгөө өгөх
- Байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах, тайлбарлах
- Байгууллагын болон хэлтэс, албаны үйл ажиллагааны танилцуулга, ном товхимол тараах 
- Иргэдийн гарын мөрийн дардсыг тусгай зориулалтын тосоор бэхжүүлэн авч дурсгал болгон үнэ төлбөргүй өгөх 
- Автомашины цахилгаан системийг оношлогч төхөөрөмжийг танилцуулах
- Гарын хээний автомат адилтгалын зөөврийн “Папилон” системийг танилцуулах 
- Хуурамч бичиг баримтыг илрүүлэх хэт ягаан хэт улаан богино долгионы аппаратыг танилцуулах –Хуурамч мөнгөн дэвсгэртийг таниулах ажиллагаа 
- Адилтгалын шинжилгээнд хэрэглэгддэг биетийг өсгөж, томруулах микроскопыг танилцуулах
- Галт зэвсгийн лабораторийн үйл ажиллагааг танилцуулах, Галт зэвсгийн төрөл зүйл, сум хонгионы бүрдэл танилцуулах 
- Шинээр галт зэвсэг эзэмшиж байгаа иргэдийн галт зэвсгийн сумны хошуу хонгиог санд бүртгэх ажлыг хүрээлэнгийн төв байранд 
- Шинжээчийн зөөврийн цүнх танилцуулах
- Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах

- Иргэдийн цусны бүлгийг үнэ төлбөргүй тогтоох

                                                                                      ТАМГЫН ХЭЛТЭС

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ