ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Стратеги хөгжлийн бодлогын хэлтсээс сургалт зохион байгууллаа.
Стратеги хөгжлийн бодлогын хэлтсээс сургалт зохион байгууллаа.

             Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Тусгай шинжилгээний хэлтсээс зохион байгуулах албаны сургалт хуваарийн дагуу 2014.11.05-ны өдрийн 13 цагт Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Хурлын танхимд “Шүүхийн шинжилгээ зүй ойлголт”, ”Шинжээчийн дүгнэлт бичих арга зүй" сэдвээр 1 цаг 30 минут  хичээлийг ХСИС-ийн Шинжлэн магадлахуйн тэнхимийн дэд профессор, докторант, ахлах багш, цагдаагийн хошууч Б. Лхагвасүрэн багш ТШХ, ЭЗШХ, ШЭШХ, КШХ хэлтсүүдийн алба хаагч нийт 24 албан хаагч нар хамрагдсан.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ