ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Макаогаас ирсэн зочид төлөөлөгчид Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.
Макаогаас ирсэн зочид төлөөлөгчид Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

     БНХАУ-ын Засаг захиргааны онцгой бүс Макаогийн олон нийтийн аюулгүй байдлын цагдаагийн газрын дэд дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид 2014 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөрШүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцав.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ