ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс алслагдсан сумдын баг, айл өрх, ард иргэдэд хүрч ажиллалаа
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс алслагдсан сумдын баг, айл өрх, ард иргэдэд хүрч ажиллалаа
Төрөөс Хүүхэд, гэр бүлийн талаар хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийг олон нийтэд сурталчилах, Хүүхдийн байгууллагын үйл ажиллагааны хүртээмж хөдөө алслагдсан сум, орон нутаг, айл өрх, ард иргэдэд хүрч байгаа эсэхэд хяналт үнэлгээ хийж,  Цагаанхайрхан, Зүүнхангай, Өндөрхангай, Өмнөговь, Тариалан зэрэг сумдын 10 багийн 90 өрхөд хүрч ажиллаа.

Үүний үр дүнд малчид ахуй амьдралын эрхээр хүүхдэдээ тавих эцэг, эхийн анхаарал халамж дутагдах, хүүхдийн эрхийн зарим зөрчлүүд болох сургууль завсардах, морь унах зэрэг асуудлууд багагүй байгааг сум орон нутгийн удирдлагууд болон сумдын албан байгууллагуудад зөвлөмж өгч Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багуудтай хамтран ажиллах талаар уулзалт, зөвлөгөөн хийлээ.

Аймгийн ХГБХХ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ