ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
3-р улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ
3-р улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд 2014 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 112 өргөдөл гомдлыг иргэдээс ирүүлсэн байна. Үүнээс 104-ийг нь шийдвэрлэн хариу өгч, 8 өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь хянан шалгаж байна.

Мөн өнгөрсөн улиралд нийт 83 асуулт, санал, хүсэлт, иргэдээс ирүүлжээ.

ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ