ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Тагнуулын ерөнхий газраас Архивын ерөнхий газарт төрийн нууцын шалгалт хийлээ
Тагнуулын ерөнхий газраас Архивын ерөнхий газарт төрийн нууцын шалгалт хийлээ
Тагнуулын ерөнхий газраас Архивын ерөнхий газар, Үндэсний төв архивын төрийн нууцын хадгалалт, хамгаалалт, мэдээллийн аюулгүй байдалд иж бүрэн шалгалт хийлээ. Шалгалтын явц, үр дүнд эдгээр газрын төрийн нууцын хадгалалт, хамгаалалтын түвшинг тодорхойлж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах талаар арга хэмжээ авч, төрийн нууц хариуцсан болон танилцах эрх бүхий албан тушаалтанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна.
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ