ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Удирдлагын цогц систем” програм хангамжийн сургал зохион байгууллаа
“Удирдлагын цогц систем” програм хангамжийн сургал зохион байгууллаа

Сумдын тамгын газрын дарга болон мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан ажилтан, агентлагын дарга нарын дунд “Удирдлагын цогц систем” програм хангамжийн сургалтыг 9-р сарын 19-ний өдөр зохион байгуулл

Уг програм хангамжийн сургалтад иргэдийн гар утсанд мэдээлэл дамжуулах үйлчилгээг хүргэх, нэвтрүүлэх мөн “Удирдлагын цогц систем” -ын програмын үйлчилгээг хэрхэн ашиглах талаарх сургалт зохион байгуулав.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ