ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
МЭҮГ-ЫН ҮРЖЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА Д.БАТСҮРЭН
МЭҮГ-ЫН ҮРЖЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА Д.БАТСҮРЭН


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ