ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Бог малын мялзан төст өвчин
Бог малын мялзан төст өвчин
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ