ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулна.
Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулна.

Шүүхийн шинжилгээний байгууллага нь ил тод нээлттэй байдлыг хангах, үйл ажиллагаагаа олон нийтэд сурталчилах зорилгоор  улирал бүр батлагдсан хуваарийн дагуу Нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулан ажиллаж байна. Энэ улирлын Нээлттэй хаалганы өдрийг 2014 оны 8 дугаар сарын 21-ны өдөр Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний хэлтсийн байранд зохион байгуулна. 

ТАМГЫН ХЭЛТЭС

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ