ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад хяналт тавин ажиллалаа
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад хяналт тавин ажиллалаа

 Хан-Уул дүүрэг дэх мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн боловсролын хяналтын улсын байцаагч  Дүүргийн хэмжээнд ерөнхий шалгалт зохион байгуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласан байна. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад орос хэл 93, хими 586, англи хэл 812, түүх 131, математик 1077, биологи 129, монгол хэл 1051, физик 721, нийгэм судлал 996, газар зүй 240 нийт 5836 шалгуулагч / давхардсан тоогоор/ шалгалтад орж, 186 шалгуулагч шалгалтад ирээгүй байна. Шалгалтын явцад иргэний үнэмлэхгүй ирсэн 6, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ мартсан 13, шалгалтад ороод шалгалтын хуудсандаа вариант тэмдэглэхээ мартсан 1, өөрийнхөө оронд ахыгаа оруулах гэж оролдсон 1, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээнд регистрийн дугаар зөрүүтэй бичигдсэн 1, суудлын хуваарь хэвлэж аваагүй 6 , гэрээний хуудсанд зураггүй 3, эхний өдөр монгол хэл, бичгийн шалгалтаас хоцорсон 1 шалгуулагч байлаа. Ололттой тал нь 34, 41, 18, 32, 115 дугаар сургууль, Цэцээ гүн цогцолборийн удирдлагууд, анги удирдсан багш нар шалгуулагч хүүхдүүдийн бэлтгэлийг  хангуулах, эцэг эхчүүдэд зөвлөн туслах, мэдээлэл хүргэх ажлыг сайн зохион байгуулсан учир төгсөгчид нь материал дутуу бүрдүүлэх, мартах, шалгалтаас хоцрох асуудал гараагүй болно.
                                                                   ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ