ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХӨЛӨНБУЙР ХОТОД СУУХ КОНСУЛ Д.ГАНБОЛДОД ПАТЕНТ БОЛОН ЭКЗЕКВАТУР ГАРДУУЛАВ
ХӨЛӨНБУЙР ХОТОД СУУХ КОНСУЛ Д.ГАНБОЛДОД ПАТЕНТ БОЛОН ЭКЗЕКВАТУР ГАРДУУЛАВ

 Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын захирал Ш.Сүхбаатар 2014 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Монгол Улсаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр хотод суух консул Д.Ганболдод Монгол Улсын Консулын Патент болон БНХАУ-ын Засгийн газраас олгосон Экзекватурыг тус тус гардуулан өгөв.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ