ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Криминалистикийн мэргэжилтний ур чадвар олгох сургалт явагдаж дууслаа.
Криминалистикийн мэргэжилтний ур чадвар олгох сургалт явагдаж дууслаа.

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын хамтарсан тушаалын дагуу Криминалистикийн мэргэжилтний ур чадвар олгох сургалт 2014 оны 3 дугаар сарын 3-наас 60 хоногийн хугацаатай зохион байгуулагдаж  32 төгсөгчид  мэргэжлийн үнэмлэх гардан авлаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ