ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Удирдлагын академид богино хугацааны зорилтот сургалт зохион байгуулагдаж байна.
Удирдлагын академид богино хугацааны зорилтот сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын академид Яам агентлагийн олон нийтийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтнүүдийг хамарсан сургалт 2014 оны 5 дугаар сарын 5-наас 9-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байгаа ба сургалтанд тус хүрээлэнгийн Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн хамрагдаж байна.

Уг сургалт нь богино хугацааны зорилтот сургалт бөгөөд улсын төсвийн санхүүжилтээр санхүүждэг байна.САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ