ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шинжилгээний бүртгэлийн маягтуудыг шинэчиллээ.
Шинжилгээний бүртгэлийн маягтуудыг шинэчиллээ.

Шинжилгээтэй холбоотой 13 бүртгэлийн дэвтрийг Хууль зүйн яам болон бусад холбогдох газруудад хүргүүлдэг тайлан мэдээтэй уялдуулан нэр томъёоны хувьд нийцүүлэн шинэчилж хүрээлэнгийн захирлын тушаалаар батлан мөрдөж эхлэв.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ