ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХУД-ын Онцгой байдлын хэлтсийн албан хаагчид бие бялдарын шалгалт өглөө
ХУД-ын Онцгой байдлын хэлтсийн албан хаагчид бие бялдарын шалгалт өглөө

Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалын дагуу Онцгой байдлын хэлтсийн алба хаагчидаас бие бялдрын шалгалт авлаа. 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр Аврах гал унтраах ангиудын нийт бие бүрэлдэхүүнээс бие бялдарын шалгуур авч албан хаагчидын бэлтгэл болон бэлэн байдлыг шалгасан байна.

ХУД ЗДТГ

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ