ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн ундны усыг шинжилгээнд оруулав.
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн ундны усыг шинжилгээнд оруулав.

Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын “Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори”-ийн ээлжит шинжилгээг 2014 оны 02 сарын 24-ны өдөр зохион байгуулав. Уг шинжилгээгээр ШШҮХ-ийн төвлөрсөн усан хангамжийн шугамд шууд холбож хэрэглэж буй хүйтэн ус цэвэршүүлэх аппаратнаас дээж авч шинжлүүлэхэд “Ундны усны стандарт” MNS900:2010 стандартын шаардлага бүрэн хангаж байна гэж гарсан байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ