ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Малчин эмэгтэйчүүдийн чуулга, уулзалт
Малчин эмэгтэйчүүдийн чуулга, уулзалт

Хөвсгөл аймгийн 24 сумаас 300 гаруй малчин эмэгтэйчүүд оролцлоо.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ