ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Эрдэнэт хотод онол практикийн бага хурал болов
Эрдэнэт хотод онол практикийн бага хурал болов

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ