ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулна.
“Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулна.

Байгууллагын хэмжээнд “Нээлттэй ил тод байдлыг хангах, сургалт, сурталчилгаа, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, олон нийттэй харилцах ажлыг хэрэгжүүлэх” ажлын хүрээнд 2014 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр буюу Пүрэв гарагтШүүх эмнэлгийн шинжилгээний хэлтсийн байранд 09:00-15:00 цагийн хооронд “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулна.

Нээлттэй хаалганы өдрөөр иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ:

-  Тус хүрээлэнгийн Криминалистикийн шинжилгээний хэлтсийн Галт зэвсгийн шинжилгээний лаборатори нь галт зэвсэг эзэмшигчдийн галт зэвсгийн сумны хошуу, хонгионы дээж аван санд бүртгэх, /лавлах утас: 51-266345/

-  Криминалистикийн шинжилгээний хэлтсийн Гарын хээний шинжилгээний тасаг нь өдөрлөгт оролцсон иргэдийн гарын хээний дардсыг зориулалтын бэхээр авч дурсгал болгон өгөх, /лавлах утас: 51-264031/

-  Зөөврийн “АДИС-ПАПИЛОН” системийг танилцуулах, /лавлах утас: 51-264031/

-  Тусгай шинжилгээний хэлтэс нь иргэдийн цусны бүлэг тогтоох шинжилгээг үнэ төлбөргүй хийн тодорхойлох,

-  Шинжилгээний бүртгэл мэдээллийн хэлтэс нь архивын лавлагаа гаргаж өгөх /лавлах утас: 51-266322/

-  Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол хүлээн авах /лавлах утас: 51-266342/ зэрэг ажил үйлчилгээг хүргэн ажиллана.

ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ