ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын төвийн бүсийн албадын сургалт-зөвлөгөөн болж өнгөрлөө
Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын төвийн бүсийн албадын сургалт-зөвлөгөөн болж өнгөрлөө
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ