ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Алба хаагчдыг шагнаж урамшуулав.
Алба хаагчдыг шагнаж урамшуулав.

Олон удаагийн үйлдэлтэй гэмт хэргийг мэргэжлийн ур чадвар гарган илрүүлсэн Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний албаны ахлах шинжээч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ганбатын Анхзаяаг  "Баярын бичиг"-ээр, мөн албаны шинжээч, цагдаагийн дэслэгч Ганболдын Хуланг нарыг 2014 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр хүрээлэнгийн "Хүндэт жуух"-аар тус тус шагнаж урамшууллаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ