ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шинжээчийн алдар хүндэт тэмдгээр шагнав.
Шинжээчийн алдар хүндэт тэмдгээр шагнав.

Цагдаа, Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, үйл ажиллагаанд оруулсан дэмжлэгийг өндрөөр үнэлж Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Баянмөнхийн Билэгтийг  2014 оны  1 дүгээр сарын 2-ны өдөр  "Шинжээчийн алдар" хүндэт тэмдгээр шагналаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ