ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
МОНГОЛ УЛСЫН БРУЦЕЛЛЁЗТОЙ ТЭМЦЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЯНАЛТ
МОНГОЛ УЛСЫН БРУЦЕЛЛЁЗТОЙ ТЭМЦЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЯНАЛТ
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ