ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав.
Хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав.

    Монголын эрдэм дэлгэрүүлэх нийгэмлэг, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн хамтран 2013 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгаа, сургалт, төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг өргөжүүлэн эрчимжүүлэх зорилготой хамтын ажиллагааны санамж бичгийг байгууллаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ