ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сургалт зохион байгуулав.

   Стратеги хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Тусгай шинжилгээний хэлтсийн биологийн лабораторийн эрхлэгч, цагдаагийн дэд хурандаа О.Болдбаатар нар хамтран 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр хүрээлэнгийн төв байранд "Хэргийн газрын үзлэгээр биологи, ДНХ-ийн ул мөр, эд мөрийн баримтыг илрүүлж, бэхжүүлэх" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ