ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шинэ блог сайт нээн ажиллуулж байна.
Шинэ блог сайт нээн ажиллуулж байна.

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Шинжилгээний бүртгэл мэдээллийн хэлтэс нь "МОНГОЛЫН ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭ" буюу http://mongolianforensics.blogspot.com блог сайтыг шинээр нээн ажиллуулж иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах, хийгдсэн шинжилгээний  статистик үзүүлэлт зэрэг бусад мэдээллийг  тус блогоороо дамжуулан иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаж  байна. 

Мөн тус хэлтэс нь ЛАВЛАХ УТАС - 264022, ЦАХИМ ХАЯГ- lavlagaa_nifs@yahoo.com  ажиллуулан шинжилгээтэй холбогдох мэдээллийг хамтран ажилладаг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд өгч ажиллаж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ