ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж байна.
Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж байна.
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Тамгын хэлтэс, Шинжилгээний бүртгэл мэдээллийн хэлтэс, Дотоод хяналт, шалгалт үнэлгээ аудитын тасаг хамтран  Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний хэлтсийн байранд "Нээлттэй хаалганы өдөр" зохион байгуулж байна.

2013 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ