ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
"Шинжээчийн алдар" хүндэт тэмдгээр шагнав.
"Шинжээчийн алдар" хүндэт тэмдгээр шагнав.

Хүний амь нас хохирсон гэмт хэргийг мэргэжлийн ур чадвар гарган илрүүлсэн Криминалистикийн шинжилгээний хэлтсийн мэргэшсэн шинжээч, цагдаагийн ахмад Алтанхишигийн Азжаргал, шинжээч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Баттөрийн Золзаяа, Сүхбаатарын Сэлэнгэ нарыг  2013 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр "Шинжээчийн алдар" хүндэт тэмдгээр шагналаа.САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ