ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сургалт зохион байгуулав.
Шинээр томилогдсон алба хаагчдад Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс, бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг болон албан хаагчийн хандлага, ёс зүйн мэдлэг олгох, шинжээч нарын шинжилгээ хийж, дүгнэлт бичих ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн албаны сургалтыг 2013 оны 10 сарын 24-25-ны өдрүүдэд хүрээлэнгийн төв байранд зохион байгуулан ажиллав. 
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ