ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаан боллоо
Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаан боллоо

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаан боллоо

1. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт анотомын хөргөгч, угаалгын машин, хатаагч, индүү,хогийн байгууламж барих тухай
Асуудал оруулсан:Ж.Ганболд-ЗДТГ-ын НХХ-ийн дарга
Л.Дамдинсүрэн-ЭМГ-ын дарга С.Чагнаадорж-аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн дарга
2. Аймгийн цагдаагийн газарт хөдөлгөөнт эргүүлийн 5 автомашин, 50 камер авах тухай
Асуудал оруулсан: Г.Гандэлгэр-ЗДТГ-ын ХЗХ-ийн дарга
Х.Ган-Очир-ЗДТГ-ын ХБХ-ийн дарга
Н.Батбаяр-аймгийн Цагдаагийн гзрын дарга дэд хурандаа
3. Мөрөн сумын хөл бөмбөгийн талбай барих
Асуудал оруулсан: Х.Ган-Очир-ЗДТГ-ын ХБХ-ийн дарга
Ц.Гансүх-Мөрөн сумын Засаг дарга
4. Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
Асуудал оруулсан: Б.Билэгт-Отгон-ОНӨ-ийн албаны даргын үүрэг
гүйцэтгэгч
Д.Лхагвасүрэн-ОНӨ-ийн албаны мэргэжилтэн
5. “Хөвсгөл дулаан”ХХК-ий ТУЗ-ийг томилох тухай
Асуудал оруулсан: Б.Билэгт-Отгон-ОНӨ-ийн албаны даргын үүрэг
гүйцэтгэгч
Д.Лхагвасүрэн-ОНӨ-ийн албаны мэргэжилтэн
6. “Хөвсгөл Эрчим хүч”ХХК-ий ТУЗ-ийг томилох тухай
Асуудал оруулсан: Б.Билэгт-Отгон-ОНӨ-ийн албаны даргын үүрэг
гүйцэтгэгч
Д.Лхагвасүрэн-ОНӨ-ийн албаны мэргэжилтэн
7. Төрийн өмчөөс Хөвсгөл аймгийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэн авах тухай
Асуудал оруулсан: Б.Билэгт-Отгон-ОНӨ-ийн албаны даргын үүрэг
гүйцэтгэгч
Д.Лхагвасүрэн-ОНӨ-ийн албаны мэргэжилтэн
Ч.Уртнасан-БОАЖГ-ын дарга8. Хөрөнгө хүлээж авах тухай
Асуудал оруулсан: Б.Билэгт-Отгон-ОНӨ-ийн албаны даргын үүрэг
гүйцэтгэгч
Д.Лхагвасүрэн-ОНӨ-ийн албаны мэргэжилтэн

9. Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай
Асуудал оруулсан:Б.Билэгт-Отгон-ОНӨ-ийн албаны даргын үүрэг
гүйцэтгэгч
Д.Лхагвасүрэн-ОНӨ-ийн албаны мэргэжилтэн
10. “Хөвсгөл Эрчим хүч”ХХК-ий “удирдлага, санхүүгийн үр нөлөөт байдал” гүйцэтгэлийн тайлангийн танилцуулга
Асуудал оруулсан:Г.Оюунгэрэл-Ерөнхий аудитор
Б.Тэгшдэлгэр-Ахлах аудитор
11. “Нөөцийн мах бэлтгэл үйл ажиллагааны үр дүн” нийцлийн аудитын тайлангийн танилцуулга
Асуудал оруулсан: Г.Оюунгэрэл-Ерөнхий аудитор
Г.Эрднэчимэг-Аудитын менежер
12. 2010-2012 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, ашиглалтын талаарх танилцуулга
Асуудал оруулсан: Г.Оюунгэрэл-Ерөнхий аудитор
13. Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай
Асуудал оруулсан: Ж.Ганболд-ЗДТГ-ын НХХ-ийн дарга
Л.Дамдинсүрэн- ЭМГ-ын дарга
14. Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 127 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн соёл урлагийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийн биелэлт
Асуудал оруулсан: Ж.Ганболд-ЗДТГ-ын НХХ-ийн дарга
15. Хатгал тосгоны 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн дутуу санхүүжилт 700 сая төгрөгийг аймгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгөнөөс санхүүжүүлэх тухай
Асуудал оруулсан: Л.Цэрэнжав-аймгийн Засаг дарга

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ