ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн зааварчилгааг MNS 4969:2000 стандартын дагуу өгнө
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн зааварчилгааг MNS 4969:2000 стандартын дагуу өгнө

Барилга, уул уурхай, бусад салбарт үйлдвэрлэлийн осол ойр ойрхон гарч байгаа нь ажлын байран дахь ХАБЭА-н зааварчилгааг тогтмол өгөхгүй байгаатай нэг талаар холбоотой гэж үзэх үндэслэл байна. Иймд энэ стандарттай холбоотой зарим асуудлын талаар ажил олгогч,  цех, тасаг нэгжийн дарга, ХАБЭА-н ажилтнуудад зөвлөмж болгон энэ мэдээллийг өгч байна.

MNS 4969:2000 стандартад “үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага дахь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалтыг зааварчилга өгөх хэлбэрээр зохион байгуулна” гээд зааварчилгааг дараахь байдлаар өгч байхыг заасан байна. Үүнд:

  1.Урьдчилсан зааварчилга

  2.Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилга

  3.Давтан зааварчилга

-Урьдчилсан зааварчилга нь хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэм, заавар, улсын стандарт, тухайн байгууллагын өвөрмөгц онцлог, дотоод журам, техникийн аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэвэр, галын аюулгүй байдал, хувийн хамгаалах хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого, үүсэх шалтгаан, осолдогчдод үзүүлэх анхан шатны тусламж зэрэг асуудлыг хамарна. Урьдчилсан зааварчилгыг ХАБЭА-н танхимд уг асуудлыг хариуцсан ХАБЭА-н ажилтан өгнө.

-Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгыг ажилтны ажилладаг хэсэг, цех, тасаг, ажлын байр өөрчлөгдөх үед мөн ажилд шинээр орсон болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийхээр ирж урьдчилсан зааварчилга авсан хүмүүс, оюутан сурагчдад өгнө. Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгад тухайн ажилтны ажлын байрны үйлдвэрлэлийн процесс, гүйцэтгэх ажлын онцлог, машин техник, багаж, хэрэгсэл, ашиглах болон ажлын явцад үүсч болох сөрөг хүчин зүйл, түүнээс хамгаалах хэрэгсэл, тэдгээрийг ашиглах заавар, аюулгүйн ажиллагааны арга барил, үйлдвэрлэлийн өргөх тээвэрлэхмашин механизм, даралтад сав, шугам хоолой, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны шаардлага, галын аюулгүй байдлыг хангах журам, гал түймэр гарсан үед авах арга хэмжээ, гал унтраах хэрэгсэл, тэдгээрийг ашиглах, хадгалах, осолдогчдод анхан шатны тусламж зэрэг болно. Энэ зааварчилгыг ажлын байрыг хариуцсан цех, тасаг, хэлтсийн дарга, эрхлэгч биечлэн үзүүлэх журмаар өгнө.

-Давтан зааварчилгыг ажилтанд өмнө олгосон мэдлэгийг бататгах, баяжуулах зорилгоор ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгын агуулгаар өгнө. Давтан зааварчилгаа нь 3 хэлбэртэй байна. Үүнд:

  1.ээлжит

  2.ээлжит бус

  3.ажлын байран дахь өдөр тутмын

Ээлжит бус зааварчилгыг шинэ технологи, машин механизм, тоног төхөөрөмж багаж, хэрэгсэл нэвтрүүлэх, хөдөлмөрийн нөхцөл өөрчлөгдөх, ХААЭА-н дүрэм завар шинэчлэгдэж өөрчлөгдөх үед давтан зааварчилгаа өгөх ээлжит хугацаанаас нь өмнө өгнө. ХААЭА-н дүрэм, зааврыг ноцтой зөрчсөн хүмүүс буюу үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого гарсан цех, тасаг, хэсгийн ажилтан нарт, мөн нэг сараас илүү хугацаагаар ажлаас хөндийрч яваад эргэж ажилдаа орсон ажилтанд ээлжит бус давтан зааварчилгаа өгнө. Аюултай ажил гүйцэтгэдэг хүмүүст ажлын байран дахь өдөр тутмын зааварчилгаа өгнө. Ажлын байран дахь өдөр тутмын зааварчилгаа нь товч тодорхой байх ба ажил эхлэхийн өмнө бичгээр өгөгдөнө.

Өнөөдөр ажлын байран дахь зааварчилгааг тусгай хэвлүүлсэн дэвтрээр гарын үсэг зуруулан өгч байгаа боловч өгч буй зааварчилгаа хэт ерөнхий, товчхон, хэлбэр төдий байгаад дүгнэлт хийх, шинэчлэх үр нөлөөтэй болгох хэрэгцээ шаардлага ч байна. Зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад аятайхан ажлын эхлэл туршлага ч байна.

Енержи-ресурс ХХК-ний баяжуулах цехийн ажилчид ажил эхлэхийн өмнө, ажлын дараа товчхон уулзаж, тохиолдолж болох аюул, осол эрсдлийн талаар харилцан мэдээлэл хийж, анхааруулга өгдөг байна.

ДЦСтанц-IY ТӨХК-ний ажилчид ажлаа эхлэхийн өмнө

”Бид өөрсдөө гэмтэхээргүй ажиллана

 Бид хүнийг гэмтээхээргүй ажиллана

 Бид аюулаас хамтран сэргийлэгчид болж ажиллана

 Бид аюулгүй гэгээлэг орчныг бүрдүүлэгч болж ажиллана

 Бид хөдөлмөрлөх аз завшаандаа талархаж, улмаар аюулгүй ажиллахаа Тангараглаж байна”. гэж тангараг өргөж ажилдаа ордог байна. Үйлдвэрлэлийн аюул ослоос байнга сэрэмжилж ажиллацгаая.

  Хөдөлмөрийн харилцааны бодлого зохицуулалтын газар

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ