ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Монгол малын үржил, ашиг шимийн чанарыг дээшлүүлэх, Малын үржлийн ажил үйлчилгээний нэгжийн чадавхийг бэхжүүлэх, шинээр би болгох төсөл
Монгол малын үржил, ашиг шимийн чанарыг дээшлүүлэх, Малын үржлийн ажил үйлчилгээний нэгжийн чадавхийг бэхжүүлэх, шинээр би болгох төсөл

Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам, Монголын Мал зүйч үржүүлэгчдийн холбоотой хамтран Архангай аймгийн Хотонт суманд үржүүлж буй илүү нугаламт Хотонт хонь, Булган аймгийн Сэлэнгэ суманд үржүүлж буй махны чиглэлийн Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр, Баянхонгор аймгийн Шинэжинст суманд үржүүлж буй нарийн ноолууртай Залаа Жинстийн цагаан ямаа, Төв аймгийн Баянцагаан суманд үржүүлж буй амьдын жин ихтэй Монгол хонь, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд үржүүлж буй илүү нугаламт амьдын жин хамгийн ихтэй Үзэмчин үүлдрийн хонь, Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр суманд үржүүлж буй үзэмчин үүлдрийн хонины дараа орох Барга үүлдрийн хонь тус тус хэрэгжүүлж байгаа бог малын хээлтүүлэгчийг ялган төвлөрүүлэх төслийн хэрэгжилтийн явцыг толилуулж байна. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ