ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар, Унгар Улсын Цагаачлал, иргэний харьяаллын албатай “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийг үзэглэлээ
Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар, Унгар Улсын Цагаачлал, иргэний харьяаллын албатай “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийг үзэглэлээ
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ