ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН 90-Н ЖИЛИЙН ОЙН "ШИЛМЭЛ МАЛ"-ЫН ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА
МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ГАЗРЫН 90-Н ЖИЛИЙН ОЙН "ШИЛМЭЛ МАЛ"-ЫН ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ