ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН КОМИКСИЙГ ВИДЕО ХЭЛБЭРЭЭР ХҮРГЭЖ БАЙНА
ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН КОМИКСИЙГ ВИДЕО ХЭЛБЭРЭЭР ХҮРГЭЖ БАЙНА

Өрсөлдөөний тухай хуульд АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧИД БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙГ ЯМАР НЭГ ХЭЛБЭРЭЭР ХЭЛЦЭН ТОГТООХЫГ ХОРИГЛОНО гэж заажээ. Хөл хорио тогтоосон эдгээр өдрүүдэд үнэ хөөрөгдөж, зохиомол хомсдол үүсгэхгүй байхыг худалдаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд уриалж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ