ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Иргэдээс "Ковид-19"-ийн шинжилгээ авах цэгүүдийн байршил /дүүрэг тус бүрээр/
Иргэдээс "Ковид-19"-ийн шинжилгээ авах цэгүүдийн байршил /дүүрэг тус бүрээр/

Иргэдээс "Ковид-19"-ийн шинжилгээ авах цэгүүдийн байршил /дүүрэг тус бүрээр/ 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ