ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Тэргэнцэртэй иргэд "Тэгш оролцох боломж" олгохыг дахин хүслээ
Тэргэнцэртэй иргэд "Тэгш оролцох боломж" олгохыг дахин хүслээ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ