ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хүүхдийн мөнгө, тэтгэмж, халамж, хүнсний хангамж олгосон байдал
Хүүхдийн мөнгө, тэтгэмж, халамж, хүнсний хангамж олгосон байдал

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ