ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
АЙМГИЙН БҮХ СУМДАД 54 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМААР АВАХ БОЛОМЖ БҮРДЛЭЭ
АЙМГИЙН БҮХ СУМДАД 54 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМААР АВАХ БОЛОМЖ БҮРДЛЭЭ

Засгийн газрын 2019 оны 149 дүгээр тогтоолын дагуу аймгийн 15 сум цахим "ХУР" системд холбогдож, 11 төрийн байгууллагын 54 үйлчилгээг шууд цахимаар үзүүлэх боломж бүрдлээ.

1. Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
2. Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа
3. Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
4. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа
5. Регистерийн дугаарын тухай лавлагаа
6. Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа
7. Овог, эцэг эх-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн
8. Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа 35
9. Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа
10. Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа
11. Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
12. Оршин суугаа хаягийн лавлагаа
13. Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа
14. Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүрггэлтэй эсэх лавлагаа
15. Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа
16. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн нэрийн тухай лавлагаа
17. Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа
18. Хуулийн этгээдийн татан буусан эсэх лавлагаа
19. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
20. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа (насанд хүрээгүй хүний)
21. Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа
22. Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
23. Авто тээврийн хэрэгслийн улсын буртгэлийн лавлагаа
24. Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн лавлагаа
25. Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тухай тодорхойлолт 26. Татварын өрийн үлдэгдлийн лавлагаа
27. Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тухай тодорхойлолт
28. Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа
29. Тендерийн тодорхойлолт
30. Иргэний тодорхойлолт
31. Жолооны үнэмлэхийн лавлагаа
32. Галт ээвсэг эээмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа
33. Иргэн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
34. Хуулийн этгээд эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
35. Иргэн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
36. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
37. Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөртэй эсэх талаарх тодорхойлолт
38. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
39. Иргэнд нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт
40. Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт
41. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа
42. Эрүүл мэндийн даатгалын нэгдсэн лавлагаа олгох
43. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэний тодорхойлолт
44. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт(Нийслэл)
45. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Орон нутаг)
46. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох тодорхойлолт
47. Хүүхдийн мөнгө шалгах
48. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
49. Суурь боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
50. Дээд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
51. Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл
52. Жолоодох эрхийн оноо шалгах
53. Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа
54. Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ