ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ОРОН НУТГИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛГООР АВТОБУС, ФУРГОНЫГ ШИЙДЭЖ ӨГӨВ
ОРОН НУТГИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛГООР АВТОБУС, ФУРГОНЫГ ШИЙДЭЖ ӨГӨВ
Өмнөговь аймгийн төв доторх, сум хоорондын зорчигч тээврийн ажил үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Даланзадгад зорчигч тээвэр ОНӨААТҮГ-т 2 автобус, 1 фургон маркийн автомашиныг шийдэж өгөв.
Аймгийн төвд нийтийн тээвэр үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна сумдад явна.
✅ДЗ-Номгон-ДЗ
✅ДЗ-Ханбогд-Дз
✅Дз-Манлай-Дз
✅Дз-Цогтцэций-Дз
✅Дз-Баяновоо-Дз
✅ДЗ-Булган-Дз
✅Дз-Гурвантэс-Дз
✅Дз-Цагаан хад-Дз
✅Дз-Оюутолгой-Дз
✅Дз-Мандал Овоо-Дз чиглэлд зорчигч тээвэрлэлт хийх юм.
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ