ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭВ
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭВ

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд Чанарын менежементийн MNS: ISO-9001-2016 тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, гэрчилгээгээ гардаж авлаа. Тогтолцооны стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтэрүүлснээр иргэд үйлчлүүлэгчдийн үйлчилгээ авах орчин нөхцөл, байгууллагын дотоод эмх цэгц, үйлчилгээ, ажил үйлчилгээний ил тод байдал сайжирч, мэдэгдэхүйц өөрчлөлтүүд гарч эхэлсэн үр дүнтэй байна. Цаашид энэхүү стандартыг байгууллагын соёл болгон хэвшүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ